Заявяваме скица и разрешение за строеж онлайн !

Нови 12 електронни услуги, свързани с устройството на територията, могат да се заявяват чрез информационния портала на Държавна агенция „Електронно управление“.
Как да извадим скица на имот в извънредното положение

Една от услугите е разрешение за строеж.

Онлайн може да се заявят скици за недвижими имоти, разрешение за изработване на подробни устройствени планове или констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строеж.

Всички услуги са:

 

- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове;
- Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;
- Издаване на скици за недвижими имоти;
- Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове;
- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи;
- Издаване на виза за проектиране;
- Издаване на разрешение за строеж;
- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока;
- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти;
- Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях;
- Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет;
- Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет.