Ипотечен кредит за лица без постоянно местоживеене в страната

Възобровява отпускането на ипотечни кредити на лица без постоянно местоживеене в страната.

Ето и някои от основните изисквания и условия за ползване на този вид кредит от чужденци и българи работещи в чужбина. 

УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА:

Срок на усвояване: до 3 месеца от датата на договора за кредит

Честота на усвояване:  еднократно или съгласно индивидуален план за усвояване

НАЧИН НА ПОГАСЯВАНЕ:

Равни месечни вноски (анюитетнивноски)
Намаляващи месечни вноски(равни вноски по главницата)
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ:
Ипотека на закупувания с кредита недвижим имот, който трябва да бъде завършен поне на етап "груб строеж" (с издаден Акт 14 в съответствие със ЗУТ).
Депозит в размер на 6 месечни вноски(главница и лихва), блокирани по сметка на клиента в Банката - за чуждестранни граждани.
Депозит в размер на 3 месечни вноски(главница и лихва), блокирани по сметка на клиента в Банката - за български граждани.

Размерът на депозита може да се преразглежда ежегодно по инициатива на кредитополучателя.

Задължителна имуществена застраховка   на ипотекирания недвижимия имот .
РАЗМЕР НА КРЕДИТА:
До 70% от  пазарната оценка (изготвен отлицензиран оценител) на недвижимия имот, приет за обезпечениепо кредита.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:
Упълномощено представителство– кредитоискателят самостоятелно или чрез специализирана компания за недвижими имоти в страната трябва да сключи договор за представителство на територията на Р България(с пълномощно по образец на банката) с местна фирма, специализирана в продажбите на недвижими имоти, или със строителна фирма.
По изключение, кредитоискателят може да бъде представляван (с пълномощно по образец на банката) от физическо лице, след одобрение от страна на Банката.