Данни за Администратора:

Кои сме ние?

„Елтрейд” ООД е дружество, създадено през 1994г. с основна дейност „Посредничество при сделки с имоти”.

Данни за контакт с „ЕЛТРЕЙД” ООД, с ЕИК 812152194

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр.Бургас, ул. Христо Фотев №3

Телефон: 056/ 810 242

Ел. поща: real2003@bgestate.com

Интернет страница: www.bgestate.com

 

Данни за контакт с Отговорника по защита на данните:

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: real2003@bgestate.com

Тел: 0886 334 335

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Име, ЕГН, адрес, телефони за връзка; вид на образованието/ квалификация, място, номер и дата на издаване на дипломата; свидетелство за съдимост (при необходимост), медицинско свидетелство и други.

Специални категории данни, които обработваме: не се обработват.

Източник:

Лично и със съгласието на лицата , чиито данни се обработват или от обществено достъпни източници.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

За сключване на договорни отношения и/или за издаване на счетоводни документи;

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването на лични данни се основава на дадено съгласие.
Обработването на вашите данни е необходимо за спазване на законовото ни задължениепо сключени договори с контрагенти.
Обработване на личните данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор.
Обработването е необходимо, за да защитим вашите права и интереси.
Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Елтрейд ООД не предоставя лични данни, ако няма изрично писмено съгласие от субектите.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме обикновени лични данни, но е необходимо да е изрично.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с волеизявление на субекта на данни или ясно изразени, еднозначни действия, с които той оттегля съгласието си за обработването на лични данни, свързани с него.

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Елтрейд ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица, без вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

Елтрейд ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от ще съхранява Вашите лични данни не повече от 30 дни след изтичане на законовия срок за съхранение в зависимост от вида документ както е посочено в чл.42(1) от Закон за счетоводството –

ведомости за заплати – 50 г.,
договори – 10 г.,
като данните ще бъдат съхранявани по следния начин:

Данните се съхраняват е електронна форма или хартия. Съхраняват се и се обработват в защитена среда.

Достъпа по тези данни имат само тези служители , които имат нужда от достъп за постигането на горепосочените цели или които закона изисква.Това са ограничен брой служители , изрично упълномощени за това.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Елтрейд“ ООДи право на достъп по всяко време до личните си данни;
имате право да поискате от „Елтрейд“ ООДличните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
имате право да поискате от „Елтрейд“ ООДда коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
имате право да поискате от „Елтрейд “ ООДличните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
когато сте оттеглил своето съгласие;
когато сте възразил срещу обработването,
когато обработването е незаконосъобразно;
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
имате право да поискате от „Елтрейд“ ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е : Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ТСМ-3“ ООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „Елтрейд “ ООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук http://bgestate.com/.

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Защо „Eлтрейд“ ООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим каквато и да е услуга, е необходимо да съберем лични данни за изготвяне на договорни отношения, водене на кореспонденция и др.. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „Елтрейд“ ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни .

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

„Елтрейд“ ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от „Елтрейд“ ООД.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

Името на организацията ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„Елтрейд“ ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните (ако има такова).
Целите на обработването;
Правното основание за обработката;
Съответните категории лични данни, които се обработват;
Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
Ако обработката се основава на законните интереси на „Елтрейд“ ООДили на трета страна, информация за тези интереси.
Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.
Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук http://bgestate.com/ или да отправите искане на посочените контактни данни на „Eлтрейд“ ООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните .

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да представите лична карта.

 

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр.Бургас, ул.Христо Фотев № 3

Телефон: 056/ 810 242

Ел. поща: real2003@bgestate.com

Интернет страница: http://bgestate.com/

С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: real2003@bgestate.com

Тел: 0886 334 335